Inntil 50 års produktgaranti

Alsvåg Plater AS gir fra 01.07.12 en produktgaranti som betyr at kjøper oppnår en utvidelse av rettigheter han har i henhold til kjøpsloven, men er underlagt de begrensninger som fremkommer i dette dokument.

Forutsetning for garantien er at i tillegg til platene Alsvåg Monorak, Alsvåg Original, Alsvåg TP18 og Alsvåg TP45, skal alt av utsyr til taket være levert av Alsvåg Plater AS.

Den estetiske ytelsesgarantien dekker avflakking, sprekker eller avskalling av lakken fra overflaten av platen og betydelig og ujevn endring av fargen.

Den tekniske ytelsesgarantien dekker at platene ikke vil gjennomruste slik at korrosjonen skaper huller i den jevne overflaten på platene. I tillegg er platene garantert mot alle produksjonsfeil når det gjelder kvaliteten på platenes overflatebehandling.

Den tekniske garantiperioden er 50 år for plater hvor overflaten er behandlet med PURAL og PURAL matt, og 30 år for plater hvor overflaten er behandlet med POLYESTER.

Den estetiske garantiperioden er 20 år for plater behandlet med PURAL og Pural matt, og 10 år for plater behandlet med POLYESTER.

Nedenfor kan garantiens vilkår og betingelser lastes ned. Det er viktig å sette seg inn i produktenes FDV dokumentasjon, hvordan de monteres, kontrolleres og vedlikeholdes. Denne infomasjon finnes her på våre hjemmesider og i våre brosjyrer.

Produktgarantien gjelder for varer solgt etter 1. juli 2012. Garantiperioden begynner når platene leveres fra Alsvåg Plater AS. 

 
 1. Platene er kjøpt direkte fra Alsvåg Plater AS eller fra en av våre forhandlere.
 2. Garantien er gyldig når platene brukes under normale klimatiske forhold. Garantien er ikke gyldig i spesielt korrosive miljøer eller aggressive klimaer som marine/ miljøer, eller i konstant kontakt med vann, kjemikaler, aske, sement, støv, sot, alger eller gjødsel. Garantien dekker ikke skader som skyldes vedvarende varme på over 60 grader, natur- eller miljøkatastrofer, eksepsjonelle forurensningsnivåer, brann, ulykker eller stråling.
 3. Vann må kunne renne fritt av platenes overflate.
  Se våre anbefalinger i brosjyren eller på www.alsvag.no
 4. Garantien dekker ikke feil som skyldes:
  • a. Mekaniske skader, eller skader som følge av
   belastning fra vann, is og snø
  • b.Skjæring av platene ved hjelp av vinkelsliper med
   kappskive eller alle anordninger som produserer
   varme.
  • c.Kjemisk påvirkning av platene.
  • d.Skjærekanter eller innføringer på enkelte plater der
   metallkjernen i platen er direkte eksponert mot
   klimaet.
  • e. Transport, lagring, håndtering på byggeplass.
  • f. Skruer, spiker og andre festemidler, takvinduer, piper,
   ventilasjonsrør og andre typer gjennomføringer.
  • g.Utilstrekkelig tettet og/eller konstruerte gavler,
   møner, gradrenner, plateoverlappinger som tillater
   inndriving av vann og/eller andre forurensinger inn
   på baksiden av platene.
  • h.Feilaktig løpende/manglende vedlikehold.
  • i.Overmaling, eller annen håndtering av platene med
   et stoff som ikke er anbefalt brukt på platene.
  • j.Overmaling som er foretatt oppå en rusten overflate.
 5. Garanti mot betydelig og ujevn endring av fargen gjelder bare for utvalget av standardfarger slik dette er definert i produktbeskrivelsen på kjøpstidspunktet og i forhold der den klimatiske eksponeringen, som solstråling, er jevn over hele platens overflate.
 6. Alle riper, kutt eller avslipninger som trenger gjennom den beskyttende overflatebehandlingen (dvs. lakk- og/eller sinklaget) må umiddelbart lakkeres over etter at skaden er oppstått.
 7. Alle synlige rustflekker på overflaten eller ved takfoten blir tatt hånd om med overmalingsprosedyren for det aktuelle området innenfor rimelig tid etter at forholdet er oppdaget.
 8. Når den estetiske garantiperioden er utløpt, vil en fullstendig oppmaling av produktet være nødvendig når et overflateområde på maksimalt 10% eller 10 kvadrat-meter blir systematisk utsatt for slitasje, og det beskyttende fargelaget flasser eller skaller av. Kostnadene knyttet til oppmalingen dekkes av kunden og må utføres nøyaktig i henhold til instruksjonene fra malingsleverandøren.
 9. Kostnadene knyttet til utskifting av produktdel dekkes ikke av Alsvåg Plater AS.
 10. Utskifting, reparasjon eller ny lakkering av platene skal ikke utvide vilkårene for den opprinnelige garantien.

Lakkering av platene: Se anbefalinger fra Ruukki og din malingsleverandør.

Produktgarantien forutsetter at montasje, innfesting og løpende vedlikehold er fagmessig utført i henhold til våre anbefalinger. Se: www.alsvag.no

Garantien omfatter kun skader på produktet som direkte følge av fabrikasjonsfeil på platene.

Ved en godkjent reklamasjon forplikter Alsvåg Plater seg til å levere nytt tilsvarende materiell som erstatning for den del av taket som kommer inn under reklamasjonen. Det vil kunne være fargeforandring ved en erstatningsleveranse. Garantien dekker ikke skader som ikke kan henføres til produktets kvalitet, eks. feilmontering, feil i underliggende konstruksjon, mekanisk skade, feiltråkking på taket, manglende vedlikehold og renhold, ettermontering av antenner etc.

Reklamasjonens verdi er begrenset oppad til den faktura-verdi som var fra oss på det tidspunkt leveransen skjedde. Noe ansvar utover dette påtar Alsvåg Plater AS seg ikke.

Erstatningsleveranse fra oss vil ikke finne sted før det skriftlig er avklart mellom partene hva reklamasjonen innebærer.

Skriftlig reklamasjonskrav med en nøyaktig beskrivelse med fotografier av det skadde partiet skal sendes til Alsvåg Plater AS. Dette skal gjøres straks en mener grunnlaget for reklamasjon er til stede, sammen med skriftlig
dokumentasjon på når produktet ble levert av oss.

Generelle bestemmelser

Denne garantien er i tillegg til, og påvirker ikke
forbrukerens lovmessige rettigheter. Garantien betinger at kjøperen foretar fullstendig betaling uten tilbakeholdelse av penger. Garantien gjelder kun for Norge.

Alsvåg Plater AS har en underliggende garanti fra vår råvareleverandør, det finske stålverket RUUKKI, på de plateprodukter som er med i denne garantien.

Produktgarantien gjelder for varer solgt etter 1. juli 2012.