Gode miljøgrunner for å bygge med stål.

Det finnes mange gode egenskaper med å bruke stål som byggemateriale. God formbarhet, lang levetid, minimalt med vedlikehold og ikke minst mange miljømessige grunner. Under presenteres 20 miljøgrunner for å bygge med stål.

20 gode miljøgrunner for å bygge i stål

1 – Resirkulerbart

Stål er 100% resirkulerbart, noe som fører til lavere uttak

av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet.

Stålproduksjon basert på resirkulert stål reduserer utslipp

av CO2.

2 – Multisirkulerbart

Stål er ikke bare resirkulerbart. Det er også 100%

multisirkulerbart. Stålet kan brukes igjen og igjen i det

uendelige med minst like god kvalitet.

3 – Gjenbruk

Ved å konstruere med hensyn på effektiv montering og

demontering, kan stålkomponenter enkelt gjenbrukes.

Behovet for ny stålproduksjon kan dermed reduseres

kraftig.

4 – Mindre transport

Stål har en meget høy styrke i forhold til vekt, noe som

gjør det til et lett materiale. Vektbesparelsen fører til

mindre tungtransport og mindre belastning på miljøet.

5 – Energieffektiv montering

Byggeprosessen påvirker miljøet mindre fordi stålets lette

vekt øker kranens rekkevidde. For samme spennvidde kan

entreprenøren bruke mindre kraner og annet løfteutstyr.

6 – Nøyaktig montering

Prefabrikkerte stålelementer med høy kvalitet og små

toleranser gir en nøyaktig konstruksjon som sikrer en rask

montering og fører til minimale eller ingen tilpasninger av

tilstøtende byggematerialer.

7 – Stille byggeplass

Rask montering minimerer støy og forstyrrelser i

byggetiden og reduserer faren for forsinkelser pga

værforhold. Dette gir en mer forutsigbar framdriftsplan.

8 – Ren byggeplass

Stål er et støvfritt materiale som ikke forurenser.

Prefabrikkerte stålelementer levert i rett tid for montering

minimaliserer behovet for lagringsplass og bidrar til en

ryddig og sikker byggeplass.

9 – Mindre avfall

Avfall fra fabrikasjon og montering av stålkomponenter er

redusert til et minimum og er for det meste resirkulerbart.

10 – Bestandig

En stålkonstruksjon er eksepsjonelt bestandig, med lite

eller ingen behov for vedlikehold. Dette fører til minimale

miljøpåvirkninger i konstruksjonens levetid. Stål er

dessuten et ubrennbart og flammesikkert materiale som

ikke trekker vann, sveller, krymper, sprekker eller vrir seg.

11 – Tilpasningsdyktig

En stålkonstruksjon kan tilpasses ethvert krav til termisk og

akustisk isolering og kan enkelt tilpasses nye funksjonskrav

gjennom byggets levetid.

12 – Fleksibelt

Lange bjelkespenn fører til søylefrie arealer som er fleksible

for bruksendringer. Med stål er det enkelt å utføre

forsterkninger og ombygninger. Lette stålkonstruksjoner

kan enkelt bygges oppå eksisterende bygninger uten å

overbelaste fundamentene.

13 – Bra for helsen

Stål krever ingen bekjempelsesmidler eller andre

kjemikalier mot skadedyr, mugg eller råte ettersom det er et

uorganisk og tørt materiale. Stålprodukter avgir ingen

gasser, flyktige kjemikalier eller radon og binder ingen

andre helsefarlige eller allergifremkallende stoffer.

14 – Lett er energivennlig

Lette stålkonstruksjoner reduserer behovet for store

fundamenter. I kalde klimasoner vil bygninger med lette

materialer og liten termisk masse forbruke mindre energi til

oppvarming.

15 – Tette bygg

Fasader av isolerte stålkassetter og stålplatetak, samt

samvirkedekker av stål og betong, er bestandige og har en

høy isoleringsgrad og tetthet.

16 – Lite varmetap

Kaldformede tynnplateprofiler i vegger og tak gir mye

mindre varmetap som kuldebro enn andre materialer på

grunn av perforeringer i steget.

17 – Energieffektiv design

Med energieffektiv design kan energiforbruket reduseres.

Stål er meget fleksibelt og formbart og egner seg godt til

utvendige sjalusier, pergolaer, doble fasader (naturlig

ventilasjon) og installasjoner for solceller, vindmøller etc…

18 – Mindre volum

Integrerte dekkebjelker i etasjebygg fører til mindre

etasjehøyder og dermed mindre volum å varme opp eller

kjøle ned. Det gir også mindre veggareal.

19 – Mindre materialbruk

I en samvirkekonstruksjon er de ulike materialkomponenter

koblet sammen på en slik måte at man får en

kostnadseffektiv konstruksjon.

20 – Bra mot jordskjelv

En lett stålkonstruksjon får mindre lastpåvirkninger fra

jordskjelv enn en tung konstruksjon. Stål er også best egnet

mhp design og løsninger av duktile knutepunkter og

avstivninger som vil bedre sikkerheten, miljøet og

økonomien i prosjektet.

Utarbeidet av teknisk komité for Stål og Miljø, februar 2009